Cầm 540 ngàn ở Việt Nam sang Thái Lan ăn vặt được những gì ?